Categories
ಯಃಕಶ್ಚಿತ್ ಹುಳದ ಕಥೆ
ಖಂಡಕಾವ್ಯ ಗ.ಸು. ಭಟ್ಟರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ, ಇವರಿಗೆ ಕರತಲಾಮಲಕವಾದ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಕಾರ... ಈ ಕಥನಕವನದ ‘ಹುಳು’ಬಾಣಭಟ್ಟನ ಕಾದಂಬರಿ..
Showing 1 to 1 of 1 (1 Pages)