Categories
ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ
ಸುಮಾರಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ ೨ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ ೨ನೆಯ ಶತಮಾನಗಳ ನಡುವೆ ರಚಿತವಾಯಿತೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿರುವ ‘ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ’ವು..
Showing 1 to 1 of 1 (1 Pages)